Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov (APSÚ) je záujmové združenie právnických osôb podnikajúcich na mimobankovej časti finančného trhu v oblasti poskytovania spotrebiteľských úverov z vlastných zdrojov. APSÚ je založené podľa § 20 f) a nasl. Občianskeho zákonníka a má právnu subjektivitu.

Členmi asociácie sú najvýznamnejšie spoločnosti podnikajúce v danom segmente finančných produktov. Všetci členovia asociácie majú na poskytovanie spotrebiteľských úverov príslušné povolenie Národnej banky Slovenska (tzv. licenciu). Spoločne reprezentujú napríklad v oblasti pôžičiek do výšky 1.500 eur zhruba 73% trhu a v segmente lízingu starších vozidiel v hodnote 1.500 až 6.500 eur takmer 50%. Celkovo poskytli členské spoločnosti v roku 2014 pôžičky v hodnote zhruba 610 miliónov eur. Spoločnosti združené v APSÚ dávajú prácu vyše 1.300 zamestnancom a cez 3.000 obchodným zástupcom.

Asociácia presadzuje dodržiavanie etického kódexu APSÚ pri podnikateľských aktivitách svojich členov. Záväzok dodržiavať Etický kódex je základnou podmienkou členstva v asociácii.

Predmetom činnosti APSÚ je predovšetkým ochrana záujmov členských spoločností na finančnom trhu, podpora rozvoja finančných služieb (najmä poskytovania spotrebiteľských úverov), podpora finančnej gramotnosti, koordinovanie a presadzovanie spoločných záujmov členov voči legislatívnym a kontrolným orgánom štátnej správy a tretím osobám, ako aj tie záujmy a ciele, na ktorých sa dohodnú členovia asociácie.

APSÚ profesionálne zastupuje záujmy svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom, médiám a odbornej verejnosti. Podieľa sa na spolutvorbe dôležitých právnych predpisov upravujúcich podnikanie na trhu spotrebiteľských úverov, pričom aktívne zasahuje do pripomienkového konania v legislatívnom procese s právom zadávania zásadných pripomienok. Svojim členom tiež napomáha pri výklade a aplikácii platných právnych noriem.

APSÚ zabezpečuje zber a analýzu sumárnych marketingových údajov od svojich členov, vypracúva štatistiky a analýzy jednotlivých produktových segmentov. Výsledky aktívne komunikuje členom asociácie, dôležitým štátnym orgánom a médiám.

Združenie vzniklo v apríli 1998 ako Asociácia organizácií splátkového predaja (AOSP). K zmene názvu na Asociáciu poskytovateľov spotrebiteľských úverov došlo na základe rozhodnutia valného zhromaždenia jej členov 19. marca 2013. Cieľom zmeny názvu bolo presnejšie pomenovanie portfólia produktov, ktoré spotrebiteľom poskytujú jednotliví členovia asociácie.

Stanovy APSÚ SR (PDF)